Uitleg futures

Wat is een future?

Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. Op de futuresmarkt van bijvoorbeeld de AEX worden futures verhandeld op diverse financiële waarden zoals bv. Aandelen, indices (indexen) en valuta’s. De waarden waarop de futures zijn gebaseerd noemen we de onderliggende waarde.

Hoe werkt een future?

Een belegger kan een future kopen dan wel verkopen door een order te plaatsen bij een tussenpersoon. Een belegger die een future koopt, doet een openingsaankoop. Hierdoor creëert hij een longpositie, een ander woord voor een kooppositie. Een belegger die een future verkoopt, doet een openingsverkoop. De belegger kan dus een future verkopen, zonder dat hij eerst een future heeft gekocht. Hierdoor creëert hij een shortpositie, een ander woord voor verkooppositie.
 
De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst de onderliggende waarde van de future verkocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de verkooppositie vroegtijdig wordt teruggekocht (sluitingsverkoop) door middel van verrekening in geld. De verkoper van de future maakt winst als de koers van zijn future daalt en verlies als zijn future stijgt.

Margin verplichting

Bij het handelen in futures bestaat de investering bij het openen van een positie alleen uit de zogenaamde initial margin (waarborgsom). Dit bedrag wordt voorgeschreven door de AEX en dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het futures contract. De margin is voor kopers en verkopers even groot en de som wordt teruggestort als de positie weer is gesloten. De AEX schrijft voor haar future een minimale margin voor, maar tussenpersonen mogen een hogere margin vragen. Winsten en verliezen worden van dag tot dag bijgehouden en afgerekend op basis van de slotkoers van de future.
 
Het is aan te raden om extra rekeningsaldo aan te houden aangezien de future elke dag afgerekend wordt. Bij een verlies moet het tekort aan margin ook weer direct aangezuiverd worden. Futures zijn zeer speculatief en een belegger dient niet in futures te handelen als hij niet in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden.

Voorbeeld

Stel, het is de derde woensdag van de maand november en de AEX index staat op 465. Een belegger Henk verwacht een stijging van de AEX-index. Hij koopt vervolgens twee futures november op 466. Deze lopen af op de expiratiedag (derde vrijdag van de maand) in november. Elk FTI-contract (futurecontract AEX) heeft betrekking op 200 maal de waarde van de index. Elke punt koersverandering van de future betekent een winst of verlies van 200 euro per contract. Met twee futures handelt een belegger met een aandelenportefeuille ter waarde van 2 contracten x 200 x 465 x 1 euro = 186.000 euro.

Met andere woorden: om hetzelfde rendement te halen als met twee futures behaald wordt, moet men een aandelenportefeuille van 186.000 euro aanhouden. Maar voor de constructie met twee futures hoeft men slechts de initial margin aan te houden. In dit geval is dit 2 x 9.720 euro (de huidige voorgeschreven margin) = 19.940 euro. Dit is de zogenaamde hefboomwerking. De fictieve belegger (Henk) heeft in het voorbeeld dus twee futures gekocht op 466. Het is de woensdag vóór expiratie. Wat gebeurt er met zijn positie?

Woensdag
Nadat Henk de twee futures gekocht heeft stijgen de koersen. Henk besluit om nog geen winst te nemen. De slotkoers van het november FTI-contract is 490. Henk heeft dus (490 - 466) = 24 punten winst en aangezien er elke dag wordt afgerekend en op het punt van 490 heeft Henk 2 x 24 x 200 euro = 9600 euro op zijn rekening ontvangen.

Donderdag
De AEX index stijgt met nog eens vier punten. Henk kan op ieder gewenst moment winst nemen door zijn future onmiddellijk te verkopen via zijn commissionair, of direct zelf handmatig via een online broker, maar Henk is een volhouder en blijft zitten. De slotkoers van de future stijgt niet net als de index met vier punten, maar met drie. Nogmaals, de koers van de future hoeft niet exact gelijk te lopen met die van de index, i.v.m. renteontwikkelingen en verwachtingswaarde. De slotkoers van de index wordt vergeleken met die van de vorige dag. Henk ontvangt nog extra deze winst: 3 punten koerswinst x 2 contracten x 200 euro per punt = 1200 euro.

Vrijdag
Vrijdag is de derde vrijdag van november en het contract loopt dus vandaag af. Henk besluit zijn future niet te verkopen, maar zijn openstaande positie via Amsterdam Exchanges te laten afwikkelen (de future laten expireren). Dit kan uitsluitend na afloop van de laatste handelsdag en gebeurt tegen de laatste expiratiekoers. De expiratiekoers wordt door de futuresmarkt vastgesteld en is gebaseerd op een aantal standen van de AEX-index op de laatste handelsdag. Deze keer is de expiratiekoers vastgesteld op 493. Totaal dus een winst gemaakt van 9600 + 1200 = 10800 euro

Waarvoor worden futures gebruikt?

1.Het behalen van koerswinst

Een koper of verkoper van een future verwacht een verandering in de koers van de onderliggende waarde. De koper van een future profiteert van een stijging van de koersen, de verkoper van een daling. Hierdoor is het mogelijk om met de juiste visie op de koersontwikkeling (via Perfectindicator), een koerswinst te realiseren. De vereiste margin van een future is veel kleiner dan de grootte van het futurescontract. Daardoor kan met een beperkt beginkapitaal een grote winst (of groot verlies) worden gerealiseerd. Dit heet zoals gezegd hefboomwerking. De koers van de future kan in theorie vrijwel onbeperkt stijgen of dalen. Dit betekent dat de belegger, in theorie, een ongelimiteerd risico kan lopen.

2.Bescherming tegen prijsveranderingen

Beleggers kunnen futures ook gebruiken als bescherming tegen ongewenste prijsveranderingen van financiële waarden. Dit gebruik van futures wordt hedging (afdekking) genoemd. Bij een hedgetransactie zorgt de beheerder ervoor dat hij immuun wordt voor de ongewenste prijsveranderingen. De handel in financiële futures loopt via uw eigen broker. De belegger kan een future kopen of verkopen, door een order te plaatsen bij een broker/bank.

Als de belegger twijfelt of hij met een officiële tussenpersoon, toegelaten instelling van Euronext, van doen heeft, kan Euronext hierover informatie verschaffen.

Order

Bij het opgeven van een order moet u hetvolgende vermelden: de naam van het specifieke futurecontract waarin u gaat handelen, de afloopmaand, en het aantal. Tevens moet worden aangegeven of het een openings- of sluitingstransactie betreft. Beleggers kunnen ook een maximale of minimale prijs opgeven waartegen ze bereid zijn te handelen.

Waarborg

Als een cliënt niet tijdig voldoet aan zijn waarborg(margin)verplichtingen of aan aanvullende financiële verplichtingen die voortvloeien uit verliezen op futures-transacties, is de tussenpersoon gerechtigd om voor rekening en risico van de betreffende cliënt één of meer van zijn openstaande contracten te sluiten.

Openstaande positie

Toegelaten instellingen van Euronext moeten periodiek aan elke cliënt en op diens verzoek een opgave overleggen, waarbij alle openstaande posities in futures van de cliënt duidelijk blijken. Een cliënt kan een sluitingstransactie alleen laten uitvoeren door dezelfde tussenpersoon als waarbij de betreffende futures-positie is geopend. Een cliënt kan echter schriftelijk verzoeken om de positie over te laten schrijven naar een andere tussenpersoon.

Inzage in transactiegegevens

Voor de controle van de naleving van de reglementen kan Euronext inzage verlangen in alle gegevens die betrekking hebben op orders en transacties. Daaronder vallen ook de identiteit van de cliënten die bij orders en transacties zijn betrokken. Dergelijke gegevens kunnen in bijzondere gevallen ter beschikking van politie en justitie worden gesteld, bijvoorbeeld in geval van verdenking van fraude of misbruik van voorwetenschap.

Let op!

Wij geven geen advies, alleen als houder van een betaald abonnement ontvangt u de long & short signalen van ons handelssysteem. Voor concreet advies over futures/opties, etc. en in te nemen posities verwijzen wij u altijd naar uw eigen broker/bank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Copyrights 2002-2015 Perfectindicator.nl | All rights reserved.| Algemene Voorwaarden | KvK: 52445259 | BTW: NL126466361B01

website: Open Source Design

 • Perfectindicator

  1. Met dit formulier kunt u uw mening over onze website geven. Hierop wordt niet gereageerd. Hebt u een vraag, maak dan gebruik van onze contactmogelijkheden.
  2. Wat vindt u van deze pagina?
   Maak a.u.b. een keuze
  3. Wilt u uw keuze toelichten?
   Invalid Input
  4. Invalid Input